Vedtekter

Navn og karakter

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet – Det norske akademiet for litteratur og ytringsfrihet er en forening med begrenset ansvar og med vekslende medlemstall og uten økonomisk virksomhet som formål. I akademiet er også opptatt Bjørnsonforbundet.

Formål
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har til formål å arbeide for fremme av litteratur, og for kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører vår egen kulturkrets, og for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd, bl.a. ved møter og seminarer der forskere, forfattere, kunstnere, politikere, journalister og andre som er engasjert i disse emnene deltar, samt ved samarbeid med andre organisasjoner/institusjoner som arbeider
for lignende formål.

Medlemskap
Medlemmer av akademiet opptas etter søknad til styret eller etter invitasjon fra styret. Medlemmene kan være både norske og utenlandske. Nye medlemmer kan bare velges inn ved styrets enstemmige vedtak. Antall medlemmer kan være opp til 60 personer.

Generalforsamling
Generalforsamlingen består av akademiets medlemmer og er akademiets øverste myndighet. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år.
På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

Konstituering
->  Godkjenning av innkalling                                 ->  Valg av møteleder
->  Godkjenning av dagsordenen                            ->  Valg av referent
->  Valg av medundertegner av møteprotokollen

—    Godkjenning av årsregnskapet
—    Godkjenning av styrets årsberetning
—    Retningslinjer for arbeidet i påfølgende år

—    Fastsettelse av akademiets kontingent
—    Fastsettelse av godtgjørelse til styret
—    Fastsettelse av godtgjørelse til revisorer
    Valg av styre
—    Valg av revisorer
—    Valg av valgkomité
—    Innkomne forslag
—    Andre saker som hører inn under akademiets vedtekter eller norsk lovgivning

Innkalling til generalforsamling
Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt 30 dager før møtet skal holdes. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Årsregnskapet, revisjonsberetningen og årsberetningen skal sendes medlemmene seneste 14 dager før møtet. Et medlem har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som er meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. 

Innkallingen skal angi:
•    Tid og sted for møtet
•    Sakene som skal behandles på generalforsamling
•    Forslag til dagsordenen
•    Saker innkommet fra medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger avholdes når styret, revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling behandler bare saker som det
er innkalt til. Innkallingsfristen skal være 4 uker. 

Møteregler

Åpningen av møtet.
Møtet åpnes av presidenten eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet skal
før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmer som har møtt frem.
Den valgte møtelederen overtar etter at konstitueringen er gjennomført.

Protokoll
Det skal føres protokoll for møtet. I protokollen skal beslutningene fra møtet inntas
med   angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende skal
inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen undertegnes av møtelederen og minst
en annen person valgt blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig
for medlemmene og oppbevares av styret på betryggende måte. 

Avstemning
Valg på akademiets generalforsamlinger skjer skriftlig hvis minst ett medlem krever det. En beslutning som ikke gjelder vedtektsendring krever alminnelig flertall av de  avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som styrets president slutter seg til. Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som får flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet, skal det holdes ny avstemning. Står stemmetallet likt etter ny avstemning, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

Vedtektsendring
Endringer i vedtektene skjer bare på generalforsamlingen, etter skriftlig innstilling fra styret.  Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer 

Styret
Styret består av 7 medlemmer . Medlemmene av styret velges for 2 år av gangen. Styrets president og visepresident velges av generalforsamlingen blant de valgte medlemmer. Forøvrig konstituerer styret seg selv. Styret har vedtaksmyndighet når minst 4 er tilstede

Underutvalg Styret nedsetter underutvalg etter behov. 

Daglig ledelse Den daglige ledelse avgjøres av styret. 

Revisor Akademiet skal ha to revisorer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. 

Valgkomité Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre personer for 2 år. 

Representasjon utad
Styrets president representerer akademiet utad, herunder når det gjelder å uttale seg om akademiets anliggender. Styrets visepresident representerer akademiet utad når styrets leder er forhindret. Andre medlemmer kan opptre når styret har gjort særskilt vedtak om fullmakt. 

Eksklusjon
Medlemmer som handler på tvers av akademiets interesser kan ekskluderes. Avgjørelsen om eksklusjonen ligger hos styret. Styrets avgjørelse kan omgjøres av generalforsamling dersom det fremmes forslag om det fra medlemmer som representerer minst 1/10 av akademiets medlemmer. 

Oppløsning
Oppløsning av akademiet kan enten skje etter vedtak på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger med minst 2/3 flertall, eller ved enstemmighet i generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Ved opphør skal akademiets aktiva etter all gjeld og forpliktelser er oppgjort overføres til ideell kultur- eller menneskerettsinstitusjon som den avsluttende generalforsamling bestemmer med alminnelig flertall.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.